ژاپن سر تا سر ویژگی های مطلوبه !
تنها فرهنگ و کشوری که تونسته در انزوا توسعه پیدا کنه و همچنین کمترین تغییرات رو داشته باشه ژاپن بوده .
مهمترین و جالب ترین ویژگی ژاپن برای من بُعد فرهنگیش هست که چقدر بر احترام و انسانیت و شرافت احترام میزاره . سالها قبل از اینکه غربی ها به این مسائل برسن در ژاپن خط فکری "بوشیدو" ظهور کرده .
مضاف بر فرهنگ ، تاریخ ژاپن هم آکنده از وقایع هیجان انگیز و دلاوریه ، مهمترین اونها نبرد جانانه ژاپن با چینی ها -انگلیسی ها و آمریکایی ها در آنِ واحد هست .